Cena a obchodní podmínky

Překlady

 • Ceny překladů se účtují za normostranu (NS). Jedna NS je 1500 znaků v editoru Word bez mezer nebo 1800 znaků v editoru Word s mezerami. Minimální účtované množství je jedna NS. Cena NS textu závisí na stupni odbornosti, věcné a stylistické náročnosti a formátu, ve kterém byl text dodán (elektronický formát, dobře čitelný tištěný text, špatně čitelný tištěný text, rukou psaný text apod.) a v kterém má být text odevzdán.
 • Dodací lhůta: Jedné NS textu odpovídá přibližně jedna hodina práce. Tento poměr je v přímé úměře k náročnosti textu. Náročnost textu je proto jedním z hlavních kritérií při stanovení ceny a dodací lhůty. Den zadání a den odevzdání se do dodací lhůty nepočítá.
 • Příplatky: účtují se za odbornou náročnost překladu, za výchozí formát kladoucí vysoké nároky na zpracování a za rychlost dodání (tzn. víc než 8 normostran za den).
 • Než si objednáte překlad

  1. Před zadáním rozsáhlého překladu se snažte ve spolupráci s překladatelem zjistit, zda je nutné přeložit všechno, nebo jen důležité části textu.
  2. Jsou-li v textu obrázky, neodstraňujte je, mohou být důležité pro pochopení textu.
  3. Pokud máte více verzí textu, přesvědčte se, zda překladateli předáváte verzi definitivní. Další úpravy překladu znamenají další náklady.
  4. Informujte překladatele o účelu překladu (tzn., zda jde o překlad informativní, překlad určený pro tisk apod.)
  5. Kvalitní překlad, je překladatel schopen za běžných okolností a v běžné lhůtě udělat pouze ve svém mateřském jazyce nebo v jazyce, jehož znalost je se znalostí mateřského jazyka srovnatelná.
  6. Překlad do cizího jazyka je třeba považovat za informativní a před zveřejněním v tisku či v jiných médiích musí být zkorigován rodilým mluvčím příslušného jazyka.
  7. Informativní překlad je přesný a kvalitní překlad bez stylistické a grafické úpravy.
  8. Překladatel má právo provést předtiskové případně závěrečné korektury každého překladu, který má být vytištěn nebo zveřejněn v jiných médiích.

Užitečné informace pro zadavatele překladů najdete na adrese www.jtpunion.org Kalkulace cen překladů se řídí doporučeními Jednoty tlumočníků a překladatelů (www.jtpunion.org).

Tlumočení

 • Jazyková kombinace: Portugalština, španělština, angličtina, čeština
 • Cena tlumočení se stanovuje dohodou se zadavatelem. Řídí se typem tlumočení, délkou nasazení, jazykovou kombinací, terminologickou náročností a místem nasazení.
 • Typy tlumočení: Konsekutivní, simultánní, šušotáž
 • Délka nasazení: pracovní den (osm po sobě následujících hodin) pracovní půlden (čtyři po sobě následující hodiny) nebo dle domluvy.
 • Při nasazení tlumočníka kratším než 4 hodiny, se účtuje pracovní půlden.
 • Při nasazení mimo obec, ve které má tlumočník bydliště, je účtována sazba za pracovní den i v případě, kdy bylo nasazení kratší.
 • Tlumočník má nárok na přiměřené přestávky, zohledňující jeho fyziologické potřeby, včetně přestávek na stravování. Během tlumočení má tlumočník nárok na průběžný přísun vhodných nápojů (nechlazená, neperlivá stolní voda).
 • Terminologická náročnost: Vždy, pokud to umožňují podmínky, je dobré tlumočníka seznámit s terminologií a s předstihem mu dodat podkladové materiály k přípravě akce. Tlumočník se zavazuje naprostou mlčenlivostí.
 • Místo nasazení: Pokud se tlumočník se zadavatelem nedohodnou jinak, zajišťuje si dopravu na místo a ubytování tlumočník sám. Cena tlumočení je pak navýšena o tyto výdaje spojené s výkonem tlumočení (cena za dopravu, ubytování, pojištění a tzv. Diety)